Hopp til hovedinnhold

Heraldikkens talende våpen

I denne historien skal vi se litt på historikken bak våpenskjold, bruken av våpenskjold i offisiell sammenheng i Norge i dag, samt se på noen av Austråttborgens eieres våpenskjold. For Austråtts eiere og deres våpentegn vil fokus tidsmessig omhandle perioden rundt Fru Ingers levetid og påfølgende generasjoner.

 • 1/1
  Kistebeslag med initialene og våpenskjoldet til Ove Bjelkes andre hustru, Fru Regitze Gedde. Foto: Siri Frøseth/NKIM
src="https://dms-cf-01.dimu.org/image/019EBwF5tj4ER?dimension=1200x1200"/>

Hva er et våpenskjold?

Et våpen, våpenskjold eller våpenmerke er et billedlig kjennetegn i farger opprinnelig malt på en krigers skjold, kappe, fane samt hestens skaberakk. Er merket brukt av bare én person kalles det personvåpen, mens et merke båret av en slekt kalles et familievåpen eller slektsvåpen. Det går da i arv, oftest gjennom mannslinjen. Fagområdet for våpenskjold kalles heraldikk.

Eksempel på "skaberakk", altså et saldekke, med våpenskjold; Hertugene av Bretagne og Bourbon i ridderturnering i 1460-årene på hester med skaberakk. Skaberakkene er dekorert med hertugenes våpen: Bretagnes hermelin (røyskatt) og Bourbons franske liljer.

 • 1/1
  "Icy après s'ensuit comant les deux ductz de Bretaigne et de Bourbon sont à cheval armoyez et timbrez ainsi qui seront au Tournoy" (oversatt: Heretter følger de to hertugene av Bretagne og Bourbon på hesteryggen bevæpnet og med våpen som om de var på turneringen). Blekk og tusj på papir. Tilskrevet Barthélémy d'Eyck. Fra boka "Le Livre des tournois or Traicte de la Forme de Devis d'un Tournoi" ca. 1460. Skrevet av René av Anjou som var greve av Provence og titulærkonge av Napoli. Boka tilhører Frankrikes nasjonalbiblioteks samling.

Hensikten med våpenskjoldene i tidlig periode var at våpenet skulle være raskt og lett gjenkjennelig som identitetsmerke på slagmarken slik at krigerne kunne samles rundt lederen. Våpenskjoldene er derfor opprinnelig enkle i utformingen med klare farger slik at de kan identifiseres på lang avstand. Våpenmerkene ble også brukt som segl på dokumenter i høymiddelalderen. En særegenhet for beskrivelser av våpen er at heraldisk høyre og venstre side defineres i forhold til den som står bak våpenet. Dette kommer av at våpenskjoldene oppsto som identifikasjonsmerker på skjold, og de ble beskrevet fra bærerens synsvinkel.

Våpenskjold i Norge

Offentlige typer våpen som brukes i dag er for eksempel kommunevåpen eller riksvåpen. For landet Norge kjenner vi den stående, kronede, løven i gull på rød bunn som holder en øks.

 • 1/1
  Norges riksvåpen, statens offisielle versjon, tegnet av arkivar Hallvard Trætteberg i 1937 og bearbeidet av grafikeren Sverre Morken i 1992.

Løven i gull på rød bunn er også Sverre-ættens (Sverre Sigurdsson, norsk konge 1184-1202) slektsvåpen, mens øksen løven holder i Norges våpen er kong Olav Haraldssons (konge 1015-1028, også kalt Olav den Hellige) drapsvåpen. Det var Eirik Magnusson, som ved sin regjeringstiltredelse i 1280 gav løven krone på hodet og øks i forlabbene for å vise forbindelsen med Olav den hellige. Norges riksvåpen er derved sammensatt av både en slekts våpenskjold og symbolikken knyttet til at Norge ble kristnet gjennom Olav (den Helliges) død.

Det norske riksvåpenet er blant de eldste i Europa. Løven som symbol kan både representere en konge og hersker samt den kristne tro (Kristus fremstilles ofte som en løve). Riksvåpenet er det offisielle heraldiske kjennetegnet til Stortinget, regjeringen, domstolene og andre norske statlige myndigheter og kan kun benyttes av statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet. Våpenet har vært brukt i flere utgaver.

 • 1/1
  Den norske kirkes våpenskjold (Olavsmerket) har vært benyttet som kirkens merke, segl eller våpen her i landet siden 1500-tallet. Den norske kirkes våpenskjold fungerer i praksis som kirkens logo (kirken.no).

Den nåværende offisielle versjonen er fra 1937 (bearbeidet i 1992). Øksa som symbol, her i dobbel bruk, ser vi også i den norske kirkes våpenskjold, også kalt Olavsmerket. Symbolet har vært kirkens merke, segl eller våpen siden 1500-tallet. Kongehusets våpen er et utvidet våpentegn med en variant av det norske riksvåpen fra 1905 i midten. Kun kongen kan bruke kongevåpenet som sitt kjennetegn. Det er hans våpenmerke som statsoverhode. Kongevåpenet pryder også Norges riksbanner, et brodert praktstykke som i dag kan ses i Regalieutstillingen i Erkebispegården i Trondheim.

 • 1/1
  Riksbanneret viser kongevåpenet med våpenkappe og ordensbånd. Banneret er å finne i Regalieutstillingen i Erkebispegården. Foto: Gorm Kallestad, NTB (Kongehuset.no).

Våpenskjold er ofte omfattet av regler for utforming. Det skal i utgangspunktet kun ha ett motiv innenfor en skjoldformet innramming, så som deling av skjoldflaten eller en frittstående figur. Fargebruken er også begrenset ned til ett metall (gull eller sølv) og én tinktur, dvs. farge. En kan i hovedsak ikke bruke farge på farge eller metall på metall (eks sølv på gull bunn). Et skjoldmerke kan i tillegg ha en eller flere figurer på eller utenfor skjoldet slik som kongekronen på toppen av det norske riksvåpenet eller krone, våpenkappa og ordenskjede i det norske kongevåpenet. Etter hvert blir skjoldene mer kompliserte, dels fordi flere slekters våpenmerke settes inn i samme våpenskjold, dels fordi nye våpenskjold kommer til med andre preferanser.

 • 1/2
  Det norske Riksvåpen. Offisiell versjon av 10. juli 1844.
 • 2/2
  Det norske Riksvåpen fra 1905, tegnet av Eilif Peterssen. Brukt av staten frem til 1937. Kongefamilien fortsatte å bruke skjold og krone i denne versjonen.

I gamle fyrstevåpen og familievåpen utgjorde opprinnelig skjoldet alene innehaverens våpen. Senere ble skjoldet supplert med hjelm, hjelmklede og hjelmtegn. Andre komponenter kunne være rangkroner, skjoldholdere, våpenkappe, ordenstegn eller bånd med motto. Kongevåpenet har både ordensbånd, våpenkappe og rangkrone. Våpenet til Forsvarssjefen, øverste faglige sjef for det norske forsvaret, har hjelm, hjelmklede og hjelmtegn i form av en halv riksløve med øks.

Flere våpen kan være kombinert som unionsvåpen i ett skjold eller som alliansevåpen med to skjold ved siden av hverandre. Unionsvåpen kan ha våpenmerker for flere territorier eller for flere personer og slekter, mens alliansevåpen viser to ektefellers våpen. I sammensatte våpen med flere skjoldfelter kan det i tillegg settes inn et hjerteskjold på midten, slik som i Erik III`s segl (Erik av Pommern, norsk konge 1389-1442, konge av Sverige og Danmark 1396-1439), hvor vi ser den norske løven i midten og ulike territorielle land og områder rundt.

 • 1/1
  Erik III`s unionssegl fra verket "Danske kongelige Sigiller samt sønderjydske Hertugers og andre til Danmark knyttede Fyrsters Sigiller 1085-1559", utgitt 1917, av Anders Thiset. En artig tilleggsopplysning er at Anders Thiset (1850-1917), dansk historiker og heraldiker, var rådgiver sammen med nordmannen Harry Fett, da det norske riksvåpenet i 1905 ble gitt en ny utforming for statens bruk av det som offentlig kjennetegn.
src="https://dms-cf-02.dimu.org/image/032ykyLozv3a?dimension=1200x1200"/>

Våpenskjold på Austrått

Fru Inger (til Austrått) (ca 1475-1555) er den mest kjente av Austråtts eiere. Ingers våpenskjold tilhører Sigerstadættens våpen og er enkelt, med en skrådeling av skjoldet med sort og sølv side. Over skjoldet en kronet hjelm med hjelmtegn, to vesselhorn i sølv og sort, samt hjelmklede. Kronen er en adelskrone som viser at slekten tilhører en høyadelig slekt.

 • 1/1
  Sigerstad-ættens våpenskjold.

Det finnes varianter av slektens våpen. En enkel utgave av våpenet er i dag Ørland kommunes kommunevåpen tegnet av Hallvard Trætteberg. Dette kommunevåpenet ble innført i 1979.

 • 1/1
  Ørland kommunes våpenskjold.

Fru Inger gifter seg med Nils Henrikssøn. Hans families våpenskjold gjennomgår en forandring, antagelig rundt 1450, fra en enkel utforming av blå fugl på gull grunn til horisontalt delt skjold med sjakkruter i rødt og gull nederst og rød løve på gull bunn øverst. En mulig grunn til forandringen er at Nils Henrikssøns far, Henrik Jenssøn blir riksråd og ønsker en edlere presentasjon av seg og sin slekt grunnet høyere status.

 • 1/1
  Nils Henrikssøn våpen.

Alle Fru Ingers og Nils Henrikssøns fem døtre blir gift med adelige menn, alle fra danske adelsslekter. Eldstedatter, Margrete, blir gift med adelsmannen Vincens Lunge. Slekten Lunge fører tre liljer i gull på rød bunn som sitt våpen. Videre ser vi hjelm med hjemklede og røde vesselhorn omkranset av seks gylne liljer.

 • 1/1
  Slekten Lunges våpen.

Den nest yngste datteren, Lucie, blir gift med Jens Tillufssøn Bjelke, og slik entrer Bjelkeslekten Austrått. Bjelkeslektens våpen fører to blå bjelker på sølv bunn med hjelm, vesselhorn og hjelmklede.

 • 1/1
  Bjelkeslektens våpen.

"En kavalkade over skandinavisk høyadel"

Ove Bjelke er den som bygger ut Austråttborgen til dagens skikkelse. Han er tippoldebarn til fru Inger og oldebarn av Lucie Gyldenløve og Jens Thillufsen Bjelke. Det er tydelig at slekten og dennes synlighet er viktig for Ove Bjelke, for han bruker aktivt sitt våpenskjold samt hustruenes våpenskjold i både interiør og eksteriør dekor av Austrått. Portalen som fører inn til borgen er et monument over hans forgjengere og da først og fremst hans formødre.

 • 1/1
  Austråttborgens inngangsportal. Foto: ukjent/NKIM

Vi ser Ove Bjelkes eget våpenskjold over selve buen sammen med to av hans hustruers våpenskjold, Maren Juel og Regitze Giedde. Selve buen er satt sammen av steiner med våpenskjold som strekker seg åtte generasjoner bakover i tid - et klart vitnesbyrd om at Ove Bjelke stammer fra en slekt med lange adelige aner.

 • 1/1
  Inngangsportal med Maren Juels, Ove Bjelkes og Regitze Gjeddes våpenskjold. Foto: ukjent/NKIM.

Også andre steder på Austrått finner vi bruken av Ove Bjelkes våpenskjold, både på altertavlen i kapellet, over døren i Riddersalen, på veggen over inngangen til hovedbygget, inngravert på fat eller også som beslag på Oves og hustruenes kister:

 • 1/6
  Altertavlen i Austråttborgens kapell. Foto: Siri Frøseth/NKIM
 • 2/6
  Utskjæringer i tre på en av kirkebenkene i kapellet. Initialene og våpenskjoldet til Ove Bjelkes første hustru; Maren Juel. Foto: Siri Frøseth/NKIM
 • 3/6
  Austråttborgens alterbok med våpenskjoldene til slekten Vind og Bjelke. Boken var en gave fra Ove Bjelkes datter, Maren, og hennes mann Joachim Frederik Vind. Hans initialer ser vi på denne siden av boken som I. F. W. (eldre skrivemåte), samt starten på årstallet 1674. Foto: Jette C. Petersen/NKIM.
 • 4/6
  Inngangen til hovedbygget. Foto: Siri Frøseth/NKIM
 • 5/6
  Tallerken i tinn fra 1666 med initialene og våpenskjoldene til Ove Bjelke og hans tredje hustru; Fru Hedvig Lindenov. Foto: NKIM
 • 6/6
  Ove Bjelkes kiste med våpnene for slektene Brockenhuus og Juel som var hans mors foreldres slekter. Foto: Siri Frøseth/NKIM

Både Gyldenløve, Giedde og Bjelke tilhører såkalte talende våpen, det vil si at skjoldene har innhold som henspiller på innehaverens navn. Gyldenløve fører en løve på gyllen bunn i skjoldet, Bjelke fører to bjelker og Giedde en gjedde på skrå over skjoldet. I buen inn til Austrått finner vi også andre talende våpenskjold, som Griis med griseben som symbol, Strutz med en struts og Bjørn med bjørnefot.

 • 1/1
  Strutz' våpenskjold på inngangsportalen. Foto: Siri Frøseth/NKIM

Ifølge boka Austrått. En norsk herregårds historie. er våpenfrisen på portalen "som en kavalkade over skandinavisk høyadel". 

Ta gjerne turen til Austråttborgen selv, og se hvor mange våpenskjold du kan finne - og gjenkjenne - etter å ha lest denne teksten!

 • 1/1
  Tegning av Austråttborgens inngangsportal.

Digital redigering: Siri Frøseth

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1